Články

Všetky kategórie

Kontakt

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
 
Komu: Daša Kozmérová – Bubulákovo, Lužná 2320/6, Šaľa 927 05, info@bubulakovo.sk, 0907 206 666
 
Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*):  ..............
 
Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............
 
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ...............
 
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............
 
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..........................
 
Dátum ..................
(*) Nehodiace sa prečiarknite.